FONTSIZE
หน้าหลัก >> กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

กิจกรรม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ครั้งที่ 3/2567 (18 เม.ย. 2567)
วันที่ 18 เมษายน 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ กันไชย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นางนัคมน เงินมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ คณานันท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี) และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน 10 จังหวัด โดยมีวาระการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามทิศทางการปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าสอนแนะการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ THINK & DO TOGETHER (11 เม.ย. 2567)
วันที่ 11 เมษายน 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้นางสาว นฤมล บุญคง ผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร กิตติญาณ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าสอนแนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามแผนภายใต้โครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ แอลเอฟบิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 2567)
วันที่ 6 เมษายน 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้นางไพลิน ดวงบุปผา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสักการะ เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมระลึกด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณ อันเป็นอเนกประการ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดี และพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภายใต้กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 132 ปี (5 เม.ย. 2567)
วันที่ 5 เมษายน 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ กันไชย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ภายใต้กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 132 ปี โดยมีนายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธี ณ วัดเทพสรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานีลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มแปลงใหญ่ (4 เม.ย. 2567)
วันที่ 4 เมษายน 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้นางสาววัลยา คงแดง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ลงพื้นที่ให้ความรู้และกำกับการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีครัวเรือน แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เตยหอม อำเภอคลองหลวง ตามทิศทางการปฏิบัติงาน (ROADMAP) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยบูรณาการขับเคลื่อนการนำระบบบัญชีไปวางรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร สามารถจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้ รู้รายรับ รายจ่าย สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดให้ตรงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ณ แปลงใหญ่เตยหอมคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี จัดกิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ (3 เม.ย. 2567)
วันที่ 3 เมษายน 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
สตส.ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2567)
วันที่ 2 เมษายน 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาภาคการเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก” เนื่องในวันสถาปนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี (1 เม.ย. 2567)
วันที่ 1 เมษายน 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาภาคการเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก” เนื่องในวันสถาปนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย เพื่อเพิ่มรายได้ 3 เท่า ใน 4 ปี ภายใต้ 9 นโยบาย ณ ห้องอัศวิน แกรน บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด (1 เม.ย. 2567)
วันที่ 1 เมษายน 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้สายสอบบัญชีที่ 3เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2567 ตามจำนวนที่แสดงในงบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบและคำแนะนำที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้า ณ สำนักงานสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางและการขับเคลื่อนในการปฏิบัติราชการทางอิเลกทรอนิกส์สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (28 มี.ค. 2567)
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้นางไพลิน ดวงบุปผา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางและการขับเคลื่อนในการปฏิบัติราชการทางอิเลกทรอนิกส์สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้งาน " 1 ปีกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเลกทรอนิกส์ พ.ศ.2565" เพื่อให้ข้าราชการและส่วนราชการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนมีนาคม (28 มี.ค. 2567)
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวนฤมล บุญคง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการและบุคคลากรในสังกัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนมีนาคม โดยมีนายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนมีนาคม (28 มี.ค. 2567)
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ครั้งที่ 3/2567) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการต่าง ๆ รายงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสถาบันเอไอที จำกัด (26 มี.ค. 2567)
วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวนฤมล บุญคง ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสถาบันเอไอที จำกัด เพื่อรับทราบรายงานกิจการประจำปี และให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำการบริหารจัดการ ให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ณ ห้องประชุมบ้านเกาหลี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดปทุมธานี (26 มี.ค. 2567)
วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้างเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 โดยมีนางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จำกัด ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ THINK & DO TOGETHER (26 มี.ค. 2567)
วันที่ 26 มกราคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวทวีวรรณ ขวัญแก้ว ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จำกัด เพื่อรับรองงบการเงิน ประจำปี 2566 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนภายใต้โครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 บริษัทคาร์เปทอินเตอร์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ THINK & DO TOGETHER (25 มี.ค. 2567)
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้นางสาว นฤมล บุญคง ผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร กิตติญาณ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามแผนภายใต้โครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งกำกับแนะนําการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีให้แก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ แอลเอฟบิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 (22 มี.ค. 2567)
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี พร้อมทั้งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน 10 จังหวัดและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางนัคมน เงินมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางอมรรัตน์ คณานันท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี) โดยมีวาระการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่1 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัด (22 มี.ค. 2567)
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ได้มอบหมายให้นางสาวนฤมล บุญคง ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อรับฟังผลการดำเนินกิจการ รับทราบผลการอนุมัติงบการเงิน การกำหนดแผนงานและงบประมาณประจำปี 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัด ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ร่วมจัดโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (22 มี.ค. 2567)
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ กันไชย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อนำงานบริการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ได้จัดนิทรรศการบริการประชาชนให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อมุ่งเน้นถึงประโยชน์ในการจัดทำบัญชี สร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินและวางแผนการลงทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งแจกสมุดบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ และคุ่มือการใช้แอปพลิเคชั่น Smart Me ให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการด้วย ณ วัดนพรัตนาราม หมู่ที่6 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามคูโบต้า จำกัด (21 มี.ค. 2567)
วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้ นางไพลิน ดวงบุปผา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามคูโบต้า จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อรับทราบรายงานกิจการประจำปี และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดการ ให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ณ ห้องประชุม L105 อาคาร SKL บริษัทสยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่น จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(ชั้น4) เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร : 02-581-6669 , 087-988-1347 โทรสาร : 02-581-7782 E:Mail : [email protected]