FONTSIZE
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด

วันที่ 25 ก.พ. 2567

   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ กันไชย ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด เพื่อรับทราบรายงานกิจการประจำปี และให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำการบริหารการจัดการ ให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ณ ที่ทำการสหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่

https://www.moac.go.th/

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(ชั้น4) เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร : 02-581-6669 , 087-988-1347 โทรสาร : 02-581-7782 E:Mail : [email protected]